วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

การทำแฟ้มสะสมงาน

เขียน Resume แบบ มืออาชีพนั้น เราต้องคำนึงดังนี้
เลือก รูปแบบ หรือ Format ที่ดูดี อ่านง่าย รู้จักการเลือกใส่ตัวอักษรเข้ม และ ใช้อักษรเอียง กับคำ หรือ ประโยค ที่ต้องการ ไม่ควรจะใช้รูปแบบ Resume สำเร็จรูปอย่างเด็ดขาด เพราะว่า ดูธรรมดา และ ที่สำคัญมันจะซ้ำกับคนอื่นๆ จนหาความแตกต่างไม่ได้
จงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำ รูปแบบ Resume ของคุณให้ดูดีมีเอกลักษณ์ แต่ไม่ใช่ดูเป็นศิลปะจนเกินไป และ Resume ในตำแหน่งงานที่ต่างๆกัน รูปแบบก็ควรแตกต่างกันเพื่อแสดงถึงตำแหน่งที่คุณมุ่งหวัง เช่น คนที่เขียน Resume สมัครงานในตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท กับ คนที่สมัครงาน Marketing Media หรือ งานโฆษณาต่างๆ ก็ควรมีรูปแบบ ของ Resume ที่ต่างกัน แต่ควรเป็นไปในทางที่ดูดี ไม่ใช่ เปรอะ อ่านยาก หรือ วุ่นวาย
จัดการวางตัวอักษรให้เป็นแนวเดียวกัน หรือ อยู่ในรูปแบบที่อ่านง่าย อย่าเล่นการจัดวางอักษรให้ดูวุ่นวาย
เลือกตัวอักษร ตัวอักษรที่ใช้ควรเลือกตัวอักษรที่ใช้กันทั่วๆไป เช่น Time New Roman, Arial, Verdana หรือ ตัวอักษรอื่นๆ ที่ดูสุภาพ อย่า มีรูปภาพใดๆ ที่บ่งบอกถึงความน่ารัก ต่างๆ เช่น รูปตุ๊กตา หรือ รูปอื่นๆ
อย่าใช้ คำ “I” ใน Resume ของคุณ เริ่มต้นประโยคด้วยคำที่ดึงดูด และ เข้าประเด็นกับตำแหน่งที่คุณสนใจ ไม่ควรมี “I” ใน Resume ของคุณโดยเด็ดขาด
เขียน Cover Letter ใหม่ทุกครั้งในการสมัครงาน สำหรับ Resume คุณอาจจะเปลี่ยนแค่ ตำแหน่งงานที่สนใจ แต่เนื้อหาอาจไม่ต้องเปลี่ยนเลย อย่างไรก็ตาม Cover Letter เป็นเอกสารที่คุณต้องเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องใหม่กับตำแหน่งและบริษัทที่คุณสนใจสมัครงานแต่ละครั้ง ทุกครั้ง
อย่าส่งResume โดยไม่มี Cover Letter ไปโดยเด็ดขาด
การสมัครงาน ควรกระทำครั้งละหนึ่งบริษัทเท่านั้น ต่อเอกสารสมัครงานแต่ละชุด ถ้าคุณต้องการสมัครหลายที่ ควรเปลี่ยนแปลงเอกสารให้เหมาะสมในแต่ละที่ทุกครั้ง
หลักการเขียน ควรคำนึงถึง 3 ส่วนประกอบ
- แหล่งที่มาของข้อมูลตำแหน่งงาน ควรระบุ ว่าเราทราบแหล่งงานอย่างที่ไหน เมื่อไหร่ เป็นต้น
- การแนะนำตัว บอกเหตุผลที่เราต้องการสมัครงานกับบริษัท บอกความสามารถและประสบการณ์ให้นายจ้างทราบว่า เรามีความเหมาะสมกับงานในตำแหน่งนี้มาก คำกล่าวชื่นชมบริษัท พอประมาณ
- สรุป การกล่าวย้ำเหตุผลเพื่อแสดงความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถทำงานในตำแหน่งนี้ได้เป็นอย่างดี จึงขอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาและให้โอกาสเราเข้าสัมภาษณ์ในรายละเอียดมากขึ้น
Portfolio vs. Resume
Resume จะมีความยาวเพียง 1-3 หน้าเท่านั้น เป็นการสรุปผลงานทั้งหมด
Portfolio มักจะมีความยาวหลายหน้า และแสดงหลักฐานของผลงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย หรือ
Resume เป็นตัวบอกถึงผลงานทั้งหมด
Portfolio เป็นตัวแสดงให้เห็นผลงานทั้งหมด
Resume จะมีความยาวเพียง 1-3 หน้าเท่านั้น เป็นการสรุปผลงานทั้งหมด
Portfolio มักจะมีความยาวหลายหน้า และแสดงหลักฐานของผลงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย หรือ
Resume เป็นตัวบอกถึงผลงานทั้งหมด
Portfolio เป็นตัวแสดงให้เห็นผลงานทั้งหมด
ขั้นตอนในการสร้าง Portfolio
รวบรวมหลักฐาน ข้อมูล การมีส่วนร่วม หรือประกาศนียบัตรต่างๆ
จัดเรียงหลักฐานนั้นให้เป็นหมวดหมู่
จัดรูปแบบให้ง่ายต่อการอ่าน
ตรวจสอบความถูกต้อง และอัพเดทของข้อมูล
คำศัพท์ที่ใช้ในการสมัครงาน
- Photo Attached here: ให้ติดรูปถ่ายบริเวณนี้
-Position applied for / Position Sought/ Position Desired ตำแหน่งที่ต้องการสมัครเข้าทำงาน
-Salary Expected เงินเดือนที่เราคาดหวัง
-Personal Data ข้อมูลส่วนตัวของเรา เช่น อายุ เพศ การศึกษา เป็นต้น
-Present Address ที่อยู่อาศัย ปัจจุบัน เช่น บางคนบ้านเกิดอยู่ต่างจังหวัด แต่ปัจจุบันอยู่กรุงเทพ ก็ให้ใส่ที่อยู่ที่อยู่ปัจจุบัน
-Permanent Address ที่อยู่อาศัย ถาวร เช่น ที่อยู่ของบ้านเกิดเรา บ้านที่เป็นของเรา ไม่ใช่หอพัก หรือ ห้องเช่า
-Nationality สัญชาติ
-Race เชื้อชาติ
-Religion ศาสนา ได้แก่ พุทธ (Buddhism) คริสต์ (Christian) หรือ อิสลาม (Islam)
-Identification Card number (ID Card) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
-Issued by ออกโดย ส่วนใหญ่จะใช้กับบัตรประจำตัวประชาชน
-Marital Status สถานภาพการสมรส เช่น โสด (Single) สมรส (Married ) เป็นหม้าย (Widowed) หรือ หย่าร้าง (Divorce)
-Reasons for leaving เหตุผลที่ออกจากงาน กรณีที่เคยทำงานจากที่อื่นมาก่อน
-Military status สถานะภาพทางทหาร
-Person to notify in case of emergency ให้ระบุชื่อบุคคลที่บริษัทสามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเรา หรือ ทำให้บริษัทเสียหาย
-Equivalent qualification วุฒิเทียบเท่า
-Employment Certificate/Letter of recommendation ใบรับรองการผ่านงาน
-Related Field สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ สาขาสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ถูกใส่ในตำแหน่งงาน
-Extra-curricular Activities กิจกรรมนอกหลักสูตร ที่ได้รับการฝึกอบรม
-Special Skills ความสามารถพิเศษต่างๆ เช่น เราอาจจะใส่ความสามารถทางด้าน คอมพิวเตอร์ การพิมพ์ดีด หรือ แม้นกระทั่ง การขับรถ
-Vocational Certificate วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช
-Higher Registration Certificate ระดับวุฒิการศึกษาระดับ ปวส
-Graduate จบการศึกษา วันที่จบ
-Aim เป้าหมายหรือ จุดมุ่งหมายในการทำงานของเรา
-ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น: